Home

For English scroll down

Planetary Service…

geeft advies en training op het gebied van cross-cultureel entrepreneurship. Hoe moet je onderneming opereren in een andere cultuur en in een andere institutionele omgeving? De bedrijfscultuur is anders, de rol van de overheid is anders – anders dan men in Nederland gewend is. Er gelden niet alleen andere regels maar ook andere waarden.

Verder geeft Planetary Service trainingen op het gebied van intercultureel management. Ook bedrijven in Nederland hebben immers te maken met een veelheid van culturen, waarden en omgangsvormen. Hoe om te gaan met verschillen? Hoe kan dat ook positief uitpakken voor het bedrijf zelf?

Planetary Service heeft een aantal plaatsen voor sabbatticals en stages in ontwikkelingslanden. Een stage van twee of drie maanden kan onderdeel zijn van een opleiding. Een sabbatical biedt de mogelijkheid voor twee of drie maanden helemaal uit een bestaande baan te stappen, een onderneming te ondersteunen in een andere context, en met andere en nieuwe inspiratie terug te komen.

In de visie van Planetary Service is het nodig dat mensen groeien aan hun werkzaamheden en blijven bewegen. De planeten aan het firmament zijn voortdurend in beweging. Het woord planeet is afkomstig van het Griekse woord plano, zwerven. De pionier probeert en weet niet waar dat toe zal leiden. Maar ook put de pionier uit de ervaringen en verworvenheden van voorgaande tijden. Een vruchtbare carrière ontwikkelt zich in dialoog met de menselijke geschiedenis. Het is ook een bijdrage aan de menselijke geschiedenis. Een bijdrage aan de wording van de mens.

Planetary Service…

….provides advice and training on cross-cultural entrepreneurship. How should your company operate in a different culture and in a different institutional environment? The business culture is different, the role of the government is different – different from what one is used to in the Netherlands. Not only do different rules apply, but also different values.

Planetary Service also provides training on of intercultural management. After all, companies in the Netherlands also have to deal with a multitude of cultures, values and habits. How do you deal with differences? How can this also have a positive effect on the company itself?

Planetary Service has a number of places available for sabbaticals and internships in developing countries. An internship of two or three months can be part of an educational program . A sabbatical provides an opportunity for two or three months to step completely out of an existing job, support a business in a different context, and come back with different and new inspiration.

In Planetary Service’s vision, it is necessary for people to grow from their work and keep moving. The planets in the firmament are constantly on the move. The word planet is derived from the Greek word plano, to wander. The pioneer makes an attempt and does not know where it will lead. But the pioneer also draws on the experiences and achievements of previous times. A fruitful career develops in dialogue with human history. It is also a contribution to human history. A contribution to man becoming more human.