Stages en Sabbatticals

For English scroll down

In de landen waarvan nieuws gebracht wordt over lopende projecten gevolgd worden – natuurlijk gerelateerd aan die projecten – stages en sabbatticals aangeboden. Een stage zal meestal deel uitmaken van een opleiding. Een sabbattical is een gelegenheid om er eens helemaal uit te zijn en met frisse inspiratie terug te komen.

De stages en sabbatticals hier aangeboden maken deel uit van een doorlopende keten. De werkzaamheden worden overgedragen aan de volgende stagiair. Ook als dat een keer niet lukt zit er niet een groot gat tussen twee stageperioden. Een enkele stage heeft niet altijd grote impact. De opeenvolging van bijdragen gedurende een langere periode kan dat gemakkelijker hebben. De overzeese partners hebben er dan meer aan.

Voor de voorbereiding en begeleiding van stages en sabbatticals worden kosten in rekening gebracht. Het voorbereiden en begeleiden van een stage of sabbatticals is altijd meer dan het maken van het contact en het doorgeven van het adres. Een stage-opdracht moet aansluiten bij de capaciteiten van de betrokkene en bij het groeistadium van de onderneming overzee.

Ook is voorzien en ondersteuning bij huisvesting en eerste opvang en passende introductie op de plaats van werkzaamheden, alles in overleg met de partners ter plaatse. De tarieven kunnen verschillen van € 100-€ 300 per persoon. Wanneer verschillende stagiairs als een team begeleid kunnen worden, kunnen de kosten dienovereenkomstig aangepast worden.

Internships and sabbaticals


In the countries from which news is provided on this website some ongoing projects are followed. Planetary Service offers internships and sabbaticals – of course related to those projects – in those countries. An internship will usually be part of an educational program. A sabbatical is an opportunity to live and work in a different context all together for a while and come back with fresh inspiration.


The internships and sabbaticals offered here are part of a continuous chain. The work is followed up by the next trainee. Even if that doesn’t work out on some occasion, there is not a big gap between two internship periods. A single internship does not always have a big impact. The succession of contributions over a longer period can have more impact. In those cases the overseas partners get more out of it.

A fee is charged for the preparation and supervision of internships and sabbaticals. Preparing and supervising an internship or sabbatticals is always more than linking people to each other and passing on the address. An internship assignment must match the person’s capabilities and the growth stage of the company overseas.

Also provided is support for accommodation and initial reception and appropriate introduction to the place of work, all in consultation with the partners on site. Rates can vary from €100-€300 per person. If several trainees can be accompanied as a team, the costs can be adjusted accordingly.