Info on horticulture

Informatie internet tuinbouw en voedselproductie

For English scroll down

Dig, www.dig.org: restauratieve tuinbouw, dat wil zeggen eenvoudige tuinbouw voor de armste laag van de bevolking met het doel om door te groeien. Dig is actief in Kenia, Oeganda en Senegal. Er is ook belangstelling voor bijdrage van vrijwilligers en stagiaires.

Agrilinks, https://agrilinks.org/ : website van USAID met informatie over projecten, partners, over verbetering van landbouwmethoden, ook voorlichtingsfilms, maar meer gefocust op overtuiging dan informatie.

FAO, handleiding voor extension officers: https://www.fao.org/3/s8270e/s8270e00.htm. Dit is een online handleiding om landbouwproducten op de markt te brengen. Het begin is klein en basaal maar het is gericht op een proces van voortdurende groei. Het geeft advies aan extension officers hoe het beste op hun beurt de boeren te adviseren. Het is geschreven in 1989, maar is nog steeds relevant.

FAO, handleiding voor extension officers: https://www.fao.org/3/X5642E/x5642e00.htm#Contents. Dit is een online handleiding voor beginners en voor kleine boeren met betrekking tot alle aspecten van tuinbouw. Het is bedoeld voor extension officers om boeren voor te lichten en te trainen. Het stamt uit 1998.

Het World Vegetable center: https://avrdc.org/ Dit is een kenniscentrum voor de promotie van landbouw in ontwikkelingslanden. Onder “Resources” staan beschrijvingen voor het verbouwen van verschillende gewassen als Express ook filmpjes, en brochures.

AccessAgriculture: https://www.accessagriculture.org/
Een zeer uitgebreide voorlichtingswebsite voor land en tuinbouw in ontwikkelingslanden, met insluiting van veeteelt en bosbouw en visserij. De website bevat veel voorlichtingsfilmpjes die ook gedownload kunnen worden en zo ter beschikking gesteld. Dat is relevant voor plaatsen waar internet niet goed werkt. Het materiaal is in verschillende talen beschikbaar. Er is ook aandacht voor ondernemerschap en de businesskant.

Herwiggarden: https://www.herwiggarden.info/
Dit is een uitgebreide Nederlandse voorlichtingswebsite voor volkstuinen, met een focus op de Nederlandse situatie. E-boeken worden goedkoop ter verkoop aangeboden voor tuinieren, bloementuinen, vijvers, borders. Ongetwijfeld zitten er ook veel ideeën bij die internationaal en ook voor ontwikkelingslanden van betekenis kunnen zijn.

Ifad: financiering ontwikkelingsprojecten Verenigde Naties, www.Ifad.org

Information from the internet horticulture and food production

Dig, www.dig.org: restorative horticulture, which is simple horticulture for the poorest layer of the population with the aim of growing on. Dig is active in Kenya, Uganda and Senegal. There is also interest in contributions from volunteers and interns.

Agrilinks, https://agrilinks.org/ : USAID website with information on projects, partners, on improving agricultural practices, also educational films, but more focused on persuasion than information.

FAO, manual for extension officers: https://www.fao.org/3/s8270e/s8270e00.htm. This is an online manual for marketing agricultural products. The beginning is small and basic but it focuses on a process of continuous growth. It gives advice to extension officers how best to advise farmers in turn. It was written in 1989 but is still relevant.

FAO, Manual for Extension Officers: https://www.fao.org/3/X5642E/x5642e00.htm#Contents. This is an online manual for beginners and smallholder farmers covering all aspects of horticulture. It is intended for extension officers to educate and train farmers. It dates back to 1998.

The World Vegetable center: https://avrdc.org/ This is a knowledge center for the promotion of agriculture in developing countries. Under “Resources” there are descriptions for growing different crops, including videos, and brochures.

AccessAgriculture: https://www.accessagriculture.org/
A very comprehensive information website for agriculture and horticulture in developing countries, including livestock, forestry and fisheries. The website contains many educational videos that can also be downloaded and made available that way. This is relevant for places where the Internet does not work well. The material is available in several languages. There is also a focus on entrepreneurship and the business side.

Herwiggarden: https://www.herwiggarden.info/
This is a comprehensive Dutch information website for allotments, with a focus on the Dutch situation. E-books are offered for sale cheaply for gardening, flower gardens, ponds, borders. No doubt there are also many ideas that can be of significance internationally and also for developing countries.

Ifad: financing development projects United Nations, www.Ifad.org