Otto Kroesen

For English scroll down

Otto Kroesen heeft als assistent professor gewerkt aan de Technische Universiteit Delft op het gebied van beroepsvorming, ethiek, ontwikkeling en entrepreneurship. Gedurende de laatste 10 jaar heeft hij leiding gegeven aan een stageprogramma aan de TU Delft voor stages in ontwikkelingslanden. Hij heeft ruime ervaring in coaching en begeleiding van stages in ontwikkelingslanden. Eerder heeft hij in het studentenpastoraat trainingen verzorgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, groei en levensoriëntatie.

Hij heeft theologie gestudeerd, is gepromoveerd op de ethische filosofie van de joodse filosoof Levinas en heeft veel gepubliceerd over de sociologische benadering van Rosenstock-Huessy. Een centraal punt daarin is de zeggingskracht van een persoon. Ondernemerschap in kleine geïnspireerde groepen en netwerken is niet alleen van groot belang voor maatschappelijke vernieuwing. Het is ook een belangrijke bijdrage aan persoonlijke groei, overtuiging en zeggingskracht. Zeggingskracht betekent dat je iets in huis hebt – iets te zeggen hebt – en dat je het ook onder woorden kunt brengen.

Publicaties:

Tegenwoordigheid van Geest in het Tijdperk van de Techniek – een inleiding in de sociologie van Eugen Rosenstock-Huessy, 1995, Meinema, Zoetermeer, 228 blz.

Leven in Organisaties: ethiek, communicatie, inspiratie, Skandalon, Vught, 2008

Planetary responsibilities, an ethics of timing, Wipf and Stock Publishers, 2014

Kroesen, J. Otto, Darson, R., Ndegwah J. David, 2020. Cross-cultural Entrepreneurship and Social transformation: Innovative Capacity in the Global South, Lambert, Saarbrücken, 331pp (vrij te downloaden van ResearchGate).

Otto Kroesen

Otto Kroesen had a career as assistant professor at Delft University of Technology in the areas of professional education, ethics, development and entrepreneurship. For the last 10 years he was leading an internship program at TU Delft for internships in developing countries. He has extensive experience in coaching and supervising internships in developing countries. Previously he provided training in personal development, growth and historical orientation in the student ministry.

He studied theology, did a PhD in the ethical philosophy of the Jewish philosopher Levinas, and has published extensively on the sociological approach of Rosenstock-Huessy. At the center of his approach is the power of speech of a person. Entrepreneurship in small inspired groups and networks is not only of great importance for social renewal. It is also an important contribution to personal growth, in vision and the power of speech. Power of speech means that you one has something to say – and that one can also put it into words.

Publications:

Tegenwoordigheid van Geest in het Tijdperk van de Techniek – een inleiding in de sociologie van Eugen Rosenstock-Huessy, 1995, Meinema, Zoetermeer, 228 pages.

Leven in Organisaties: ethiek, communicatie, inspiratie, Skandalon, Vught, 2008

Planetary responsibilities, an ethics of timing, Wipf and Stock Publishers, 2014

Kroesen, J. Otto, Darson, R., Ndegwah J. David, 2020. Cross-cultural Entrepreneurship and Social transformation: Innovative Capacity in the Global South, Lambert, Saarbrücken, 331pp (free download from ResearchGate).